top of page
carbon garden2.png

แรงบันดาลใจของโครงการ

โครงการ Carbon Garden มุ่งหวังที่จะทำให้การเข้าถึงตลาดคาร์บอนที่ง่ายขึ้น สำหรับเจ้าของที่ดิน และนักธุรกิจขนาดเล็ก โดยเราต้องการที่จะทำให้กระบวนการเอกสารเรียบง่ายลง ลดค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้สามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ซื้อก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองได้ง่ายขึ้น มีตัวเลือก 2 แบบคือ เจ้าของโครงการสามารถลงทุนในค่าใช้จ่ายในการรับรองด้วยตัวเอง แล้วเป็นเจ้าของสิทธิในการขายคาร์บอนเครดิตนั้น หรือทางเลือกที่ 2 คือ ทาง Carbon Garden เป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าของโครงการ ทำให้เจ้าของโครงการมีรายได้เพิ่มจากที่ดินที่คุณเคยมีอยู่และได้กำไรมากกว่า 50 บาทต่อไร่ต่อปี

ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของที่ดิน เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิต

ประเมิณ และจัดทำเอกสารยื่นขอรับการรับรองคาร์บอนเครดิต ตามมาตรฐานอบก.

เข้าสู่ตลาดเพื่อหาผู้สนใจซื้อคาร์บอนเครดิตล่วงหน้าโดยตรง

ใช้เทคโนโลยี Lidar ในการช่วยวัดค่าให้ได้พื้นที่จำนวนมาก ในเวลารวดเร็ว

bottom of page