top of page
เพราะเราไม่มีโลกใบอื่น

บริการของเรา

Sustainable
Events

มาราธอน

ที่ปรึกษาการจัดงานให้ยั่งยืน
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการจัดงานท์
ขอการรับรองคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์
จัดการแยกขยะให้การฝังกลบเป็นศูนย์

Sustainable
Business

Sustainable
Cities

จัดทำบัญชีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรด้วยเครื่องมือดิจิตัล
วางแผน Net Zero Roadmap ที่วัดผลได้จริง
ประเมินประสิทธิภาพพลังงาน และแนวทางการลดพลังงาน
โครงการประหยัดพลังงาน

พัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต จากพลังงานทดแทน การจัดการขยะ และการเกษตร-ป่าไม้
แพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นของเมืองและชุมชน

STREAM

แพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอนดิจิตัล สำหรับองค์กร

แพล็ตฟอร์มช่วยจัดทำรายงานค่าคาร์บอนฟุตปริ้นต์ขององค์กร และจัดทำบัญชีคาร์บอน เพื่อการวางแผนไปสู่ Net Zeroใช้งานง่าย ช่วยคำนวณอัตโนมัติ ช่วยวิเคราะห์หาแนวทางในการลดคาร์บอนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

ช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้น

STREAM ช่วยให้การบันทึกข้อมูลเป็นระบบ และง่ายขึ้น สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ เลือกใช้ค่า emission factor และหน่วย จากค่ามาตรฐาน หรือกำหนดเอง ครอบคลุมการบันทึกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสาม scope

สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน

บันทึกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง Scope 1, 2, 3 ตามข้อกำหนดของ Greenhouse Gas Protrocol และมาตรฐาน ISO14064-1 สามารถสร้างรายงานในรูปแบบมาตรฐานได้

ทวนสอบติดตามผลได้

ออกแบบให้สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายการ emission factor พร้อมแหล่งอ้างอิง เพื่อการทวนสอบโดย verifier

ช่วยวิเคราะห์ไปสู่กิจกรรมการลด

เก็บข้อมูลประวัติการปล่อย GHG เป็นรายเดือน และรายปี ทั้งปริมาณสุทธิ (ton CO2e) และ Intensity (ton CO2e per production) สร้างเป็น Dashboard ช่วยในการวิเคราะห์หาแนวทางในการลด

สนใจทดลองใช้ STREAM

โทรศัพท์

(+66) 0818551355

Email 

ติดตาม

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page